Bohaterowie

Weronika Magierska:


"Kiedy jest się długo pozbawionym radości, już się przestaje jej spodziewać i pragnąć, a kiedy niespodziewanie zastuka do naszych drzwi, otwieramy je ze strachem, czy nie jest zamaskowanym cierpieniem."

Anastazja Magierska:


"Pa­miętam jak opo­wiadałeś mi baj­ki , kiedy mnie roz­we­selałeś gdy byłam smut­na . Nau­czyłeś mnie jeździć na ro­werze. Dlacze­go bóg za­biera nam tak szyb­ko anioły stąpające po ziemi ?"

Krzysztof "Igła" Ignaczak:


"Jes­tem zbyt bied­ny, żeby mieć pra­wo płakać. Nie mam pra­wa do luk­su­su wy­rażania bólu. Mo­je łzy nie mają pra­wa by­tu. Nie mają pra­wa się po­kazy­wać. Dla­tego udaję, że nie cier­pię, ble­fuję. Za­mykam ślu­zy mo­jego ser­ca, zbior­ni­ki moich łez. Wal­czę o to, żeby nie płakać. Kłuje mnie w no­sie, chwy­ta za gardło i du­si w pier­siach. Ale działa." Dominika Ignaczak:


"Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla mnie jesteś całym światem..."

Sebastian Ignaczak:


"Ty już odeszłaś, a ja wciąż idę.  Jeszcze będziemy razem, dzieli nas tylko czas..."

Bartosz Kurek:


"Pa­rasol nie osłoni Cię przed każdą kroplą deszczu. Pod­much wiat­ru może połamać w nim druty…
Pa­miętaj, że masz we mnie wspar­cie ale nie zro­bię wszys­tkiego za Ciebie; są prob­le­my, z który­mi mu­sisz po­radzić so­bie sam. Po­wygi­nane dru­ty tak jak połama­ne skrzydła można nap­ra­wić; mu­sisz jed­nak te­go chcieć. "

Gracze Resovii:


Reprezentacja Polski:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz